Grad Supetar nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Grada Supetra koje se nalazi na adresi  gradsupetar.hr

Stupanj usklađenosti

Ove mrežne stra nice u skladu su sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Iznimku čine samo sadržaji koji se navode kao Iznimke od primjene u člnaku 3. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Iznimke od primjene

Sukladno članku 3. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora., mrežne stranice Grada Supetra, na sljedeće sadržaje nisu primjenjene odredbe Zakona:

a) oblike uredskih datoteka objavljene prije 23. rujna 2018.

b) sadržaje trećih strana koje tijelo javnog sektora ne financira niti razvija

c) sadržaje mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje koji su kvalificirani kao arhiva tj. sadržaje koji nisu potrebni za postupke u tijeku niti se ažuriraju niti uređuju nakon 23. rujna 2019.

d) tekstove članaka i novosti objavljenih na mrežnim stranicama prije 23. rujna 2020., prema usmenom naputku.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 18. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Supetra.

Izjava je zadnji put preispitana 22. listopada 2020. Grad Supetar će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Grad Supetar.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Grada Supetra korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli., telefona 021/756-710, 021/756-711 ili pošte na adresu Grad Supetar, Vlačica 5, 21400 Supetar.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Grada Supetra je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli..

 

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar, Otok Brač, RH

Splitsko-dalmatinska županija

Telefon: +385 (0)21 756-710

Fax: +385 (0)21 756-712

U pripremi

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13; 85/15).

Pristup informaciji omogućuje se:

1) pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u Službenom glasniku Grada Supetra  i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi upoznavanja javnosti;

2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
- neposrednim davanjem informacije,
- davanjem informacije pisanim putem,
- uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
- dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
- na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati službeniku za informiranje.

Kontakt

Službenik za informiranje: IVICA BLAŽEVIĆ

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

- telefonom na broj: 021 756 710
- telefaksom na broj: 021 756 712
- elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
- poštom na adresu: Grad Supetar, Vlačica 5, 21400 Supetar
- usmeno u sjedištu Grada Supetra Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7:00 do 15:00 sati.

Grad Supetar  ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije korisniku prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14 i 15/14 - ispr.).

Zahtjevi

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca:

1. Zahtjev za pristup informacijama

2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Izvješća

- Izvješće za 2020. godinu.pdf

- Izvješće za 2020. godinu.csv


- Izvješće za 2018. godinu.pdf

- Izvješće za 2018. godinu.csv

- Izvješće za 2017. godinu.pdf

- Izvješće za 2017. godinu.csv

- Izvješće za 2016. godinu.pdf

- Izvješće za 2016. godinu.csv

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.