vizual za epromet link

Fotografija sanacije deponija

Grad Supetar započinje sa postupkom sanacije deponija nakon više od 50 godina deponiranja otpada.

 

 

 

 

 

Grad Supetar je pokrenuo proceduru pripreme dokumentacije javne nabavke za ovaj projekt vrijednosti većeg od 6,6 mil EUR. Temeljem Odluke Ustavnog suda kao i angažmana Grada Supetra da se ispoštuje sve što stoji u istoj Odluci , sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dogovorili smo :

Sufinanciranje programa sanacije odlagališta otpada u visini od 90%, uz sufinanciranje sve projektne i druge dokumentacije, radove i stručni nadzor,

Sufinanciranje u iznosu od 90% prihvatljivih troškova opreme i uređaja za obradu komunalnog otpada, i to nabavka uređaja za stabilizaciju biorazgradivog otpada (npr. biostabilizitori), i uređaji za obradu miješanog komunalnog otpada prije odlaganja otpada za odlagalište (tzv. šrederi ) u cilju smijenjena volumena odloženog otpada,

Nabavku komunalne opreme i vozila te opreme za razdvajanje otpada kojim će se postići manje količine miješanog deponiranog otpada na deponiju Kupinovica,

Inicirali smo izmjene i dopune Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta kako bi se uvela dodatna kontrola smanjenja odlaganja otpada za sve jedinice lokalne samouprave koje odvoze otpad na druga odlagališta,

Inzistirali smo da se uvede kontrola putem vage te smanjenje odlaganja komunalnog otpada od ostalih JLS-e na nužnu minimalnu mjeru te da se dostavljaju polugodišnja izvješća prema FOND-u kao oblik kontrole provedbe mjere za smanjivanje količine otpada, odvojeno prikupljanje i odlaganje,

Izgradnju reciklažnog dvorišta na području Grada Supetra kao preduvjet za postizanje većeg postotka razvrstavanja otpada na području našeg Grada

Ovim sporazumom definirali smo međusobne odnose i napokon nakon pola desetljeća napravili konačan pomak u sanaciji deponija Kupinovica, smanjenju odloženog otpada na deponiju do trenutka otvaranja regionalno centra Lećevica. Smatramo da je na ovaj način nadležno Ministarstvo ispoštovalo Odluku Ustavnog suda te napokon započinjemo sa sanacijom deponija Kupinovica uz otvaranje kazete za odlaganje miješanog otpada do trenutka otvaranje regionalnog centra Lečvica.

Deponij Kupinovica u ovakvom stanju predstavlja ekološku ugrozu za otočane te ukoliko bi se i sutra zaustavilo deponiranje ikakvog otpada ono je bez sanacije potencijalna ekološka ugroza. Zato je postupak sanacije deponija i osiguravanje potrebnih strojeva, opreme za razgradnju biootpada bio preduvjet za uspostavu suvremenog i ekološkog deponiranja nužnih količina miješanog otpada. Sanacija deponija i nabavka potrebnih postrojenja, opreme i radikalnog dvorišta pretpostavlja poduhvat vrijedan više od 8 milijuna EUR koji ćemo realizirati u godini koja je pred nama kao povijesni projekt Grada Supetra.

Sa ovom izmijenjenom Odlukom smatramo da je nadležno Ministarstvo ispoštovalo Odluku Ustavnog suda te će se u suradnji sa FZOEU riješiti najveći problemi u gospodarenju otpada u Gradu Supetru ali i na otoku Braču te smanjit mogućnosti ugroze za građane Grada Supetra uz provođenje kontinuirane kontrole odloženog otpada na istome.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.