vizual za epromet link

Ilustrativna fotografija - natječaj

Grad Supetar raspisuje Natječaj za prijam u službu Referenta za uredsko poslovanje u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Supetra, Uredu grada i to 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

 

 

 

 

Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti za prijam u službu:
- srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke odnosno gimnazija
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- poznavanje osnovnih programa i rada na osobnom računalu
- položen državni stručni ispit

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08., 61/11., 04/18. i 112./19.).

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)
- izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca
- izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijamu u službu.

Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«, osobno ili preporučenom poštom, na adresu: Grad Supetar, Vlačica br. 5, 21400 Supetar, s obaveznom naznakom: »Za natječaj za prijam u službu Referenta za uredsko poslovanje«.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi odluka o poništenju. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Cjeloviti tekst Natječaja i Upute kandidatima preuzmite u privitku ove obavijesti.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.