vizual za epromet link

Naslovnica zakona o pomorskom dobru na zaslonu računala

Pozivamo sve zainteresirane građane da se uključe u postupak javnog savjetovanja Prijedloga Zakona pomorskom dobru i morskim lukama.

 

 

 

 

Osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom:

-mijenja se postupak za davanje koncesija na pomorskom dobru radi usklađenja sa Zakonom o koncesijama;

-uvodi se institut koncesije na zahtjev;

-uvodi se dužnost davatelja koncesije na provođenje prethodnih radnji, o kojima ovisi pokretanje pripremnih radnji za davanje koncesije sukladno postupcima i radnjama određenim Zakonom o koncesijama;

-ukidaju se koncesijska odobrenja, a uvode dozvole, koje daje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na temelju javnog natječaja na rok od četiri godine;

-definiraju se morske plaže, sidrišta i privezišta;

-utvrđuje se vremenska granica za uređivanje pitanja nasipavanja mora;

-uvodi se pravo i dužnost sudjelovanja ministarstva nadležnog za poslove pomorstva u postupku izrade i donošenja svih dokumenata i akata prostornoga uređenja koji obuhvaćaju područje pomorskog dobra;

-uvodi se dužnost županijske lučke uprave da sama obavlja lučke djelatnosti, dok se koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti daje samo iznimno i to isključivo za gradnju i gospodarsko korištenje novih objekata podgradnje i nadgradnje, prihvat i predaju svih vrsta otpada s pomorskih objekata, opskrbu plovnih objekata gorivom, servisni dio i pomoćne lučke djelatnosti;

-uvodi se jedinstvena lučka tarifa u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja koja objedinjava lučke pristojbe i lučke naknade;

-uvode se lučki redari koji nadziru provedbu lučkog reda u lukama otvorenim za javni promet.

 

 

Prijedlog Zakona je dostupan putem e- savjetovanja na ovom linku linku

 

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.