vizual za epromet link

Gradonačelnik Grada Supetra objavljuje poziv za predlaganje Programa i projekata  javnih potreba u području kulture, športa i rekreacije te socijalne skrbi Grada Supetra za 2012. godinu.

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj: 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o športu („Narodne novine“, broj: 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11), Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 57/11), članka 23. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 88/01 i 11/02) i članka 46. Statuta Grada Supetra (Službeni glasnik Grada Supetra, broj: 9/09), gradonačelnik Grada Supetra objavljuje

J A V N I    P O Z I V
za predlaganje Programa i projekata javnih potreba u području kulture, športa i rekreacije, te socijalne skrbi Grada Supetra za 2012. godinu

I.
Gradonačelnik Grada Supetra objavljuje poziv za predlaganje Programa i projekata  javnih potreba u području kulture, športa i rekreacije te socijalne skrbi Grada Supetra za 2012. godinu.

II.
Javne potrebe u području kulture, športa i rekreacije te socijalne skrbi Grada Supetra (u daljnjem tekstu: javne potrebe) za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu  Grada Supetra jesu djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Supetar koje se programom utvrde kao javne potrebe.

U Programe javnih potreba Grada Supetra za 2012. godinu u skladu sa zakonom uvrstiti će se:

U području kulture:
1.redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Supetar;
2.organizacija akcija i manifestacija u knjižničarskoj djelatnosti;
3.održavanje izložbi, akcija i manifestacija likovne kulture i poticanje likovnog stvaralaštva;
4.akcije i manifestacije u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti te plesne umjetnosti;
5.programi unapređenja knjižničarske djelatnosti;
6.multimedijalni projekti koji promoviraju i prezentiraju Grad Supetar u zemlji i inozemstvu;
7.programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma;
8.međunarodna kulturna suradnja.

U području športa i rekreacije:
1.promicanje športa i rekreacije, posebice uključivanje mladih;
2.djelatnost športskih udruga (športska natjecanja, susreti i smotre);
3.športski turniri i priredbe gradskog značaja;
4.rekreativno bavljenje športom radi zaštite i poboljšanja zdravlja građana;
5.športsko-rekreacijske aktivnosti namijenjene osobama s invaliditetom.

U području socijalne skrbi:
1.programi i projekti vezani uz humanitarnu skrb putem ustanova i udruga građana;
2.programi i projekti namijenjeni socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti djece;
3.poticanje programa i projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata i NOB-a;
4.programi i projekti namijenjeni osobama starije životne dobi te umirovljenicima;
5.programi i projekti vezani uz djelatnost humanitarnih udruga te udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama;
6.programi prevencije poremećaja u ponašanju;
7.programi prevencije ovisnosti.

Podnositelji prijave moraju navesti razloge zbog kojih smatraju da je njihova djelatnost, program, projekt, akcija ili manifestacija od interesa za Grad Supetar i zbog kojih bi razloga bilo potrebno prihvatiti njegovo financiranje u 2012. godini.

Podnositelji prijave dužni su dostaviti financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje prijavljenog programa/projekta s vidljivim podacima o ukupnim planiranim troškovima izvršenja programa/projekta, iznosu sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora te iznosu sredstava za koja se traži sufinanciranje Grada Supetra.

III.
Javnom pozivu se mogu odazvati sve registrirane udruge, ustanove i druge pravne osobe i organizacije koje imaju sjedište na području Grada Supetra.

IV.
Za sve kategorije navedene u točki III. financiraju se programi i/ili projekti na temelju njihovog vrjednovanja i prema mogućnostima Proračuna Grada Supetra za 2012. godinu.

Pod programom podrazumijeva se kontinuirano provođenje aktivnosti usmjerenih na ostvarenje određenog cilja za koje je potrebno vremensko razdoblje od godinu dana i dulje.

Pod projektom podrazumijeva se provođenje aktivnosti usmjerenih na ostvarenje određenog cilja za koji je potrebno kraće vremensko razdoblje (jedan dan, tjedan dana i sl.).

V.
Prijave se podnose na posebnim obrascima koji se mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Supetra (ulica Vlačica br. 5 u Supetru) svakog radnog dana od 8:00 do 12:00 sati ili downloadati sa ovog linka. Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i tražene priloge (popisane na obrascima).

VI.
Pri vrjednovanju podnesenih prijava primjenjivat će se sljedeći kriteriji:
- značaj programa i projekta za Grad Supetar i doprinos zajednici,
- povezanost sa zajednicom, uključenost građana u programa i projekte,
- jasno iskazani ciljevi programa, odnosno projekta,
- neposredan rad s određenim skupinama građana,
- suradnja, koordinacija i partnerstvo s drugim subjektima,
- uključenost volontera u rad,
- odnos očekivanih učinaka i troškova te udio vlastitog doprinosa u provedbi
programa i projekta,
- prethodno iskustvo na sličnim programima i projektima,
- dugotrajnost programa i projekta,
- prepoznatljivost te prihvaćenost programa i projekta u zajednici.

VII
S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za programe iz Proračuna Grada Supetra za 2012. godinu, Grad Supetar će sklopiti Ugovor o sufinanciranju programa za 2012. godinu. Sredstva će se sukladno sklopljenom ugovoru isplaćivati prema raspoloživim mogućnostima Proračuna.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte u Proračunu Grada Supetra za 2012. godinu, Grad Supetar će sklopiti Ugovor o korištenju proračunskih sredstava. Sredstva će se, u pravilu, isplatiti nakon održanog projekta, odnosno nakon dostave izvještaju o održanom projektu a prema raspoloživim mogućnostima Proračuna.

VIII
Rok za podnošenje prijava na protokol Gradske uprave Grada Supetra istječe u petak 30. ožujka 2012. godine u 14:00 sati. Rok za podnošenje prijava poštom preporučeno istječe u subotu 31. ožujka 2012. godine u 24:00 sata.

Procjenu pristiglih prijava izvršiti će Povjerenstvo imenovano od strane gradonačelnika Grada Supetra.

Po izvršenoj procjeni i prijedlogu Grad Supetar će s korisnicima sklapati pojedinačne ugovore.

IX
Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili postignu izvan roka neće se razmatrati.

X
Prijave se šalju poštom preporučeno ili neposredno predaju na protokol Gradske uprave Grada Supetra na sljedeću adresu:

GRAD SUPETAR, Jedinstveni upravni odjel, Vlačica br. 5, 21400 SUPETAR
s naznakom „FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U 2012. GODINI“

XI
Svi podnositelji prijave bit će obaviješteni o rezultatima odabira najkasnije 30 dana od zadnjeg dana za dostavu prijava.


KLASA: 612-01/12-01/0001
URBROJ: 2104/01-02-02/1-12-0001

Supetar, 6. ožujka 2012.


GRADONAČELNIK
Dinko Hržić v.r.


Ovaj poziv objavljen je na oglasnim pločama u svim naseljima Grada Supetra i na web stranici Grada Supetra dana 6. ožujka 2012. godine (utorak).

Krajnji rok za dostavu prijedloga programa javnih potreba u kulturi poštom preporučeno je 31. ožujka 2012. godine (subota) do 24:00 sata, a neposredno na protokol Gradske uprave Grada Supetra je 30. ožujka 2012. godine (petak) do 14:00 sati.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.