Javna rasprava o o Prijedlogu 1. izmjena i dopuna UPU gospodarsko-poslovne zone Žedno-Drage (objavljeno 8.4.2019.)

Grad Supetar objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu 1. izmjena i dopuna UPU gospodarsko-poslovne zone Žedno-Drage. Tekst objave Javne rasprave i sve materijale možete preuzeti ovdje.

 

Odluka o sadržaju Strateške studije (objavljeno 5.2.2019.)

Grad Supetar donosi Odluku o sadržaju Strateške studije u postupku izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Grada Supetra i Odluku o osnivanju povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Supetra


 

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Novo Groblje“ - javna rasprava

Grad Supetar objavljuje održavanje javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Novo Groblje“ i daje na uvid prijedlog Plana za istu.

Prijedlog plana za javnu raspravu se nalazi na ovome linku

 

Konačni prijedlog Urbanističkog plana Supetar: Vrilo-Gustirna Luka (objavljeno 19.01.2018.)

Zaključkom Gradonačelnice prihvaćen je Konačni prijedlog Urbanističkog plana Supetar: Vrilo-Gustirna Luka i u tijeku je ishođenje suglasnosti na isti od strane Županije i Ministarstva.​

Konačni prijedlog Urbanističkog plana Supetar: Vrilo-Gustirna Luka možete preuzeti ovdje


Izvješće sa ponovne javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Vrilo-Gustirna Luka (objavljeno 18.09.2017.) 

Sukladno članku 88., stavku 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, javni uvid je trajao 15 dana i to od 7. kolovoza 2017. do 21. kolovoza 2017. godine. Sukladno članku 89. Zakona o prostornom uređenju i gradnji provedeno je 10. kolovoza 2017. godine javno izlaganje u vijećnici Grada Supetra (Vlačica 5, Supetar) o prijedlogu rješenja koje je usvojeno Zaključkom gradonačelnice od 17.srpnja 2017. godine.

- Potpuno izvješće sa javne rasprave


Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Supetar: Vrilo - Gustirna Luka" (objavljeno 28.7.2017.) 

Grad Supetar objavljuje održavanje ponovne javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana Uređenja „Supetar: Vrilo – Gustirna Luka“ (prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji).
Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana Uređenja „Supetar: Vrilo – Gustirna Luka“ započinje dana 7. kolovoza, a završava dana 21. kolovoza 2017. godine, a može se u navedenom terminu izvršiti u Gradskoj vijećnici Grada Supetra radnim danom od 8,00 – 1400 sati.
Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera u okviru izrade navedenog Urbanističkog plana uređenja održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Supetra dana 10. kolovoza 2017. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati.

- Objava održavanja ponovne javne rasprave

- Obrazloženje

- Odredbe za provođenje

- Namjena

- Promet

- DTK

-  Vodnogospodarski sustav

- Elektroenergetski sustav

- Uvjeti

- Načini

 

 

Odluka  postupka ocjene strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU Novo Groblje (objavljeno 30.6.2017.)

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17) i članka 46. Statuta Grada Supetra (Službeni glasnik Grada Supetra, br. 09/09., 04/13., 03/14. i 19/15.) Gradonačelnica Grada Supetra donijela je dana 23. lipnja 2017.g Odluku o započinjanju postupka ocjene strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu rbanističkog plana uređenja Novo Groblje.

Odluka postupka ocjene strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU Novo Groblje

Dopis za tijela i pravne osobe

Sluzbeni-glasnik-13-16 (Odluka o izradi)

Obuhvat iz ID_PPUG_SUP

Obuhvat-na-DGU

 


Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Supetra (objavljeno 24.3.2017.)

Gradsko vijeće Grada Supetra na 38. sjednici održanoj dana 23. veljače 2017. godine, donijelo je odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra.

- Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra

- Prostorni plan uređenja Grada Supetra (pročišćeni tekst)

- Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Supetra (obrazloženje)

- Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Supetra (odredbe za provođenje)

- Sažeci za javnost (*zip arhiva)

- Grafički prilozi (*zip arhiva)



Grad Supetar je upravo u postupku izmjena i dopuna prostornog planiranja. Postupak za Grad Supetar vodi tvrtka Jurcon projekt d.o.o iz Zagreba, Ulica Grada Vukovara 269d, a osoba za kontakt je Bojan Linardić dipl.ing.arh. (Tel: 01 55 71 108, Mobitel: 091 13 11 104).

Sva pitanja vezano za izmjene i dopune prostornog plana Grada Supetra mogu se slati na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. (Nikša Paviškov, dipl.ing.građ. - Voditelj odsjeka za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša).

Izvješće s druge ponovljene rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra (objavljeno 17.2.2017.)

Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna predmetnog prostornog plana započeo je 5. rujna 2016. godine i trajao 15 dana, zaključno do 19. rujna 2016. godine.

Javno izlaganje o prijedlogu izmjena i dopuna predmetnog plana, radi obrazloženja predloženih rješenja, smjernica i mjera iz predmetnog prostornog plana, održano je 14. rujna 2016. godine u vijećnici Grada Supetra (Vlačica 5, Supetar) s početkom u 17:00 sati.

Javni uvid održan je u prostorijama Odsjeka odsjeka za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Supetra, na kojem mjestu je sudionicima u javnoj raspravi bio na raspolaganju tekstualni i grafički dio plana s obveznim prilozima (Obrazloženje plana i Sažetak za javnost).

Kao krajnji rok za podnošenje pismenih očitovanja, prijedloga i primjedbi na prijedlog izmjene i dopune predmetnog prostornog plana određen je datum 19. rujna 2016. godine.

Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjena i dopuna predmetnog plana, svoja mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva trebala su dostaviti najkasnije do 19. rujna 2016. godine.

Kompletno Izvješće s druge ponovljene rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra možete pročitati ili preuzeti ovdje.

 

2. Ponovljena rasprava za Izmjene i dopune Prostornog plana (objavljeno 5.9.2016.)

Objavljujemo materijale za 2. Ponovljenu javnu raspravu za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Supetra.
Javna rasprava održat će se od 05.09. Do 19.09.2016. (prema objavi od prošlog ponedjeljka) a sve materijale možete preuzeti ovdje.

Izvješće sa javne rasprave za UPU Ugostiteljsko-turističke zone kampa/autokampa (T3) "Babin Laz" (objavljeno 21.5.2016.)

Urbanistički plan ugostiteljsko-turističke zone kampa/autokampa (T3),,Babin Laz" donosi se za prostor obuhvata određen Prostornim planom uređenja Grada Supetra (Sl.gl. Grada Supetra br. 03/09).
Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone kampa/autokampa (T3),,Babin Laz" ('Službeni Glasnik Grada Supetra br.12/15) započela je izrada ovog Plana, a izrađivač Plana je tvrtka Plan 21 d.o.o., Rijeka, Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 4/1.
Izradu navedenog UPU-a financira tvrtka EKO-Modul d.o.o. Iz Zagreba, dok je Nositelj izrade Grad Supetar.
Gradonačelnica Grada Supetra je dana 10.ožujka 2016. godine donjela Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana ugostiteljsko turističke zone kampa/autokampa (T3),,Babin Laz" te njegovog upućivanju na javnu raspravu.
Obavijest o javnoj raspravi prijedloga Urbanističkog plana ugostiteljsko-turističke zone kampa/autokampa (T3),,Babin Laz" objavljena je dana 15. ožujka 2016., na internet starnicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, te 14. ožujka 2016. na službenim Internet stranicama Grada Supetra. Objavljena je također i u dnevnom glasilu “Slobodna dalmacija” 10. ožujka 2016.
Javna rasprava trajala je 30 dana, od 22. ožujka 2016. godine do 21. travnja 2016. godine. Prijedlog Urbanističkog plana ugostiteljsko-turističke zone kampa/autokampa (T3),,Babin Laz" te knjiga primjedbi bili su, u tijeku trajanja javne rasprave, izloženi na javni uvid, svakog radnog dana od 8-14 sati, u prostorijama vijećnice Grada Supetra, Vlačica 5, 21400 Supetar.

Kompletno izvješće možete preuzeti ili pročitati ovdje.

 

Materijali za javnu raspravu o prijedlogu UPU Ugostiteljsko turističke zone Babin Laz

Kompletne materijale za javnu raspravu o Prijedloga UPU-a Babin Laz možete preuzeti ovdje.

 

Materijali za javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana Uređenja "Supetar: Vrilo - Gustirna luka" (23.01.2015.)

Kompletne materijale za javnu raspravu o Prijedloga UPU-a Vrilo Gustirna Luka možete preuzeti ovdje.

 

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana Uređenja "Supetar: Vrilo - Gustirna luka" (29.12.2015.)

Grad Supetar, prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, objavljuje održavanje javne rasprave o prijedlogu  Urbanističkog plana Uređenja „Supetar: Vrilo – Gustirna Luka“. Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana Uređenja „Supetar: Vrilo – Gustirna Luka“ započinje dana 25. siječnja i traje do 24. veljače 2016. godine, a može se u navedenom terminu izvršiti u vijećnici Grada Supetra radnim danom od 8,00 – 1400 sati.
Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera u okviru izrade navedenog Urbanističkog plana uređenja održat će se u vijećnici Grada Supetra dana 04. veljače 2016. god. (četvrtak) s početkom u 17,00 sati.

Dokument objave preuzmite u privitku obavijesti ovdje.

Materijali za 2. Javnu raspravu (11.11.2015.)

Grad Supetar objavljuje materijale za 2. javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra. Podsjećamo vas da javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra započinje dana 12. studenog i traje do 26. studenog 2015. godine, a može se u navedenom terminu izvršiti u vijećnici Grada Supetra radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.  Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera u okviru izmjena i dopuna navedenog prostornog plana održat će se u vijećnici Grada Supetra  19. studenog 2015. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati.

Sve materijale preuzmite u privitku obavijesti ovdje.

Izrada izmjena i dopuna PPU Grada Supetra

1. Odluka o izradi izmjena i dopuna PPUG - usvojeno na GV- 30.03.2011.

2. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi IID PPUG - usvojeno na GV - 11.03.2013.

3. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi IID PPUD - usvojeno na GV - 21.08.2013.

4. Obavijest o izradi izmjena i dopuna PPU Grada Supetra

5. Izrada izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Supetra - 30.09.2013.

6. Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje-09.10.2013.

7. II. objašnjenje dokumentacije za nadmetanje-17.10.2013.

Izrada UPU "Supetar: Banj-Salbunje"

1. Odluka o izrad - UPU Banja Salbunje - usvojeno na GV - 30.12.2010.

2. Ugovor o financiranju izrade UPU Banj Salbunje - 28.01.2011.

Izrada UPU "Supetar: Vrilo - Gustirna luka"

1. Odluka o izradi UPU Vrilo GL - usvojeno na GV - 19.12.2011.

2. Ugovor o financiranju izrade UPU vrilo GL - 23.01.2012.

3. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi UPU Vrilo GL - usvojeno na GV - 11.03.2013.

Izrada UPU "Mirca: zapad i marina"

1. Odluka o izradi UPU Mirca Zapad i marina - usvojeno na GV - 18.05.2011.

2. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi UPU Mirca zapad i marina - usvojeno na GV - 11.03.2013

Izrada UPU "Mrica (Donja): Ravne"

1. Odluka o izradi UPU Mirca ravne - usvojeno na GV - 18.05.2011.

2. Ugovor o financiranju izrade UPU Mirca Ravne - 01.07.2011.

3. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi UPU Mirca Donja ravne - usvojeno na GV - 11.03.2013.

 

Preuzmite:

1. Prostorni plan uređenja Grada Supetra

2. Urbanistički plan uređenja UPU Žedno Drage

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.