Objavljujemo poziv obveznicima poreza na nekretnine za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima.

 

 

 

 

 
Dana 01. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/2016) (daljeu tekstu Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukidakomunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstuJLS), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, prema članku 70. Zakona, s danom stupanja nasnagu odredbi koje se odnose na porez na nekretnine odnosno od 01. siječnja 2018. godine.

Porezni obveznici se obavještavaju:

- da je predmet oporezivanja nekretnina,

- da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to jevlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena nanesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije iliRepublike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,

- da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji jeoporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnupovršinu zemljišta,

- da se nekretninom smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni teostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovnedjelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja,

- da se neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra zemljište koje svojom veličinom i oblikomispunjava uvjete za građenje prema važećem prostornom planu i opremljeno je najmanje pristupnomcestom, vodovima el. energije i vode prema mjesnim prilikama, a na njemu nije izgrađena nikakvagrađevina za koju je potrebna građevinska dozvola,

- da se dodatnim sadržajima smatraju osobito bazeni, saune, sportski tereni i sl.,

- da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednostiboda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi(Kd),

- da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu premastanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazidok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene kojenastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenicekoje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedećekalendarske godine,

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju JLS na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te JLS.Stoga su JLS obvezne tijekom 2017. godine ustrojiti i dalje voditi strukturiranu Evidenciju onekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine. Za prikupljanje podatakazadužen je Jedinstveni upravni odjel Grada Supetra, koji ovim putempoziva vlasnike i korisnike nekretnina na području Grada Supetra da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenjerješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 31.listopada 2017. godine dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priloženeobrasce, posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.

Svi obrasci su dostupni u privitku ove obavijesti a mogu se ispunjeni dostaviti osobnopredajom u pisarnici Grada Supetra u vremenu od 12 – 15h, putem pošte (Grad Supetar, Vlačica 5, 21400Supetar) ili elektroničkim putem na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. .

Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolažeJLS dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja iMinistarstva financija – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podatakakojima raspolaže JLS s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom za stanje i dobnekretnine.

Napomena:
Komunalna naknada se ukida s danom 31.12.2017.godine.GRAD SUPETAR
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
ODSJEK ZA GRADSKE PRIHODE

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.